Begrippen

Verkoper:

Koper:

Platform:

Biedingen:

de partij die zijn motor aanbiedt/verkoopt via het platform

de partij die een bieding/aankoop doet via het platform

MotorSnelWeg, inclusief www.motorsnelweg.nl (een handelsnaam van Motoroccasion B.V.)

een bod van een mogelijke Koper in euro’s inclusief btw/bpm en de voorwaarde (ophalen bij Verkoper ja/nee) waarvoor Koper de aangeboden motor wil kopen

 1. Verkoper biedt vrijblijvend zijn motor aan via www.motorsnelweg.nl.
 2. Verkoper stemt ermee in dat zijn (persoons)gegevens aan deelnemende bedrijven ter beschikking worden gesteld ten behoeve van de verkoop van zijn motor. Op het gebruik van het Platform zijn deze Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van MotorSnelWeg van toepassing.
 3. Verkoper verklaart dat alle door hem ingevulde gegevens juist, actueel en volledig zijn.
 4. De motor van Verkoper wordt door MotorSnelWeg aan alle deelnemende bedrijven aangeboden.
 5. MotorSnelWeg heeft als enige contact met de Verkoper totdat de Bieding door de Koper is geaccepteerd.
 6. MotorSnelWeg controleert of de gegevens van het aangeboden motor volledig zijn, de foto’s van goede kwaliteit zijn, etc. MotorSnelWeg neemt zo nodig contact op met de Verkoper om gegevens door te nemen en/of te controleren op juistheid, duidelijkheid en volledigheid.
 7. De motorzaken ontvangen alle informatie uit de applicatie (specificaties, teksten en foto’s), inclusief waar de motor staat (postcode) in verband met de afstand. Deelnemende bedrijven hebben een werkdag de tijd om te reageren en een Bieding te doen.
 8. Een Bieding op een aangeboden motor geschiedt d.m.v. van open inschrijving.
  Een bieding bestaat uit:
  1) Een bod in euro’s inclusief btw en bpm.
  2) Aangeven of de motor bij de Verkoper thuis wordt opgehaald (ja/nee).
 9. De Aanbieder krijgt binnen twee werkdagen per e-mail een reactie van MotorSnelWeg met de beste Bieding of de mededeling dat er geen biedingen zijn. Wanneer er geen biedingen zijn wordt de biedingperiode met twee werkdagen verlengd.
 10. De hoogste Bieding wordt door MotorSnelWeg ter beoordeling aan Verkoper voorgelegd. Koper dient bij Bieding rekening te houden met eventuele gebruikssporen passend bij het gebruiksdoel en de leeftijd van de motor.
 11. Acceptatie van een Bieding door Verkoper gebeurt door het bevestigen via e-mail.
 12. Zodra Verkoper een Bieding van een Koper heeft geaccepteerd, is de betreffende Koper een vergoeding aan MotorSnelWeg verschuldigd. De verschuldigde fee wordt in rekening gebracht aan Koper. MotorSnelWeg stuurt direct een factuur naar de Koper, vermeerderd met btw. Dit is opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst tussen Koper en MotorSnelWeg.
 13. Wanneer de Bieding niet wordt geaccepteerd dan kan MotorSnelWeg de motor opnieuw aanbieden aan alle deelnemende bedrijven.
 14. Na acceptatie van een Bieding door Verkoper komt een koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper tot stand. Na acceptatie van een Bieding door Verkoper, worden de gegevens van Verkoper aan Koper ter beschikking gesteld. Koper zal vervolgens binnen 2 werkdagen contact opnemen met Verkoper voor het maken van een afspraak in verband met de afhandeling van de verkoop van de motor.
 15. Binnen twee weken na acceptatie van de Bieding door Verkoper haalt Koper de motor op, of brengt Verkoper de motor naar de Koper, conform de geaccepteerde Bieding.
 16. Koper mag altijd controleren of Verkoper daadwerkelijk eigenaar van de motor is. Verkoper dient zich op eerste verzoek van Koper te legitimeren bij de overdracht van de motor aan Koper.
 17. Koper betaalt de motor rechtstreeks aan Verkoper en regelt de overschrijving van de motor aan Koper. Koper overhandigt de vrijwaring aan Verkoper.
 18. Koper is alleen dan niet gebonden aan de geaccepteerde Bieding indien er een significant verschil is tussen de werkelijke staat van de motor en de door Verkoper verstrekte informatie. Koper is verplicht om MotorSnelWeg hierover direct per e-mail in kennis te stellen inclusief nadere onderbouwing door middel van foto’s en/of video.
 19. Wanneer blijkt dat de door Verkoper verstrekte informatie onjuist of onvolledig is en Verkoper en Koper geen overeenstemming bereiken over een nieuwe Bieding is de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden. Koper zal MotorSnelWeg hiervan direct per e-mail in kennis te stellen. Koper heeft in dit geval het recht om aan Verkoper een bedrag in rekening te brengen van 10% van de oorspronkelijke Bieding met een minimum van 200 euro.
 20. Wanneer Verkoper na acceptatie van de Bieding zijn verplichtingen niet nakomt, dient Koper MotorSnelWeg hiervan direct via e-mail in kennis te stellen. Koper heeft in dat geval het recht aan Verkoper een bedrag in rekening te brengen van 10% van de oorspronkelijke Bieding met een minimum van 200 euro.
 21. Verkoper is geen enkele vergoeding verschuldigd voor het gebruik van het Platform.
 22. Het Platform mag niet worden gebruikt voor het aanbieden van motoren aan consumenten of voor andere doeleinden dan in deze Algemene Voorwaarden genoemd.
 23. Deelnemende bedrijven kunnen aangeven bij MotorSnelWeg van welke motoren ze een aanbod willen ontvangen.
 24. MotorSnelWeg geeft geen garanties voor het onbelemmerde en het ononderbroken gebruik van het Platform en garandeert niet dat het Platform vrij is van gebreken, virussen en andere fouten
 25. Met betrekking tot het Platform heeft MotorSnelWeg slechts een faciliterende rol en rust op haar een inspanningsverplichting. MotorSnelWeg is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van Verkoper en/of Koper en geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie van Verkoper en/of Koper.
 26. Iedere aansprakelijkheid van MotorSnelWeg met betrekking tot het gebruik van het Platform door Verkoper en/of Koper is, voor zover rechtens toegestaan, uitgesloten. Voor zover MotorSnelWeg wel aansprakelijk zou zijn, is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag van 500 euro.
 27. MotorSnelWeg heeft het recht de inhoud van het Platform en/of deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 28. MotorSnelWeg heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, het gebruik van een Koper en/of Verkoper tot het Platform te weigeren en/of te blokkeren.
 29. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform berusten bij MotorSnelWeg.
 30. Op het gebruik van het Platform en deze spelregels is Nederlands recht van toepassing.

Voorwaarden betreffende het gebruik van de website van MotorSnelWeg.

MotorSnelWeg heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via MotorSnelWeg’s website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen. Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor MotorSnelWeg zijn verontschuldigingen aanbiedt.

MotorSnelWeg geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen. MotorSnelWeg is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van MotorSnelWeg, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van MotorSnelWeg. MotorSnelWeg is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade – van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook – ten gevolge van het gebruik van de informatie die – hetzij direct hetzij indirect – via de website van MotorSnelWeg wordt verkregen.

Alle aan MotorSnelWeg verstrekte persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Zonder schriftelijke toestemming van MotorSnelWeg mag niets van MotorSnelWeg gekopieerd worden.