1. De consument biedt vrijblijvend zijn motor op aan via motorsnelweg.nl (hierna: het Platform).
 2. De consument stemt ermee in dat zijn (persoons)gegevens aan motordealers ter beschikking worden gesteld ten behoeve van de verkoop van zijn motor. Op het gebruik van het Platform is de privacyverklaring van Motoroccasion B.V. van toepassing.
 3. De consument verklaart dat alle door hem ingevulde gegevens juist en volledig zijn.
 4. De motor van de consument wordt door Motoroccasion B.V. aan verschillende motordealers aangeboden. De hoogste bieding
 5. De motordealer is verplicht zijn bieding gestand te doen voor een periode van […] dagen.
 6. Zodra de consument een bieding van een motordealer heeft geaccepteerd, is de betreffende motordealer een bemiddelingsfee aan Motoroccasion B.V. verschuldigd. De bemiddelingsfee bedraagt […].
 7. Zodra de bemiddelingsfee door Motoroccasion B.V. is ontvangen, worden de gegevens van de consument aan de motordealer ter beschikking gesteld. De motordealer zal vervolgens contact opnemen met de consument.
 8. Motoroccasion B.V. is bij de overeenkomst tussen de consument en de motordealer geen partij. Of en zo ja, wanneer er een overeenkomst tussen de consument en de motordealer tot stand komst, is ter bepaling aan de consument en/of de motordealer. Eventuele wijziging in de koopprijs van de motor nadat de consument en de motordealer met elkaar in contact zijn getreden, heeft geen invloed op de door de motordealer aan Motoroccasion B.V. te betalen bemiddelingsfee.
 9. Indien een consument zijn motor door een verwijzing van een motordealer via het Platform verkoopt, ontvangt die motordealer een vergoeding van Motoroccasion B.V. van […].
 10. De consument is geen enkele vergoeding verschuldigd in verband met het gebruik van het Platform.
 11. Het Platform mag niet worden gebruikt voor het aanbieden van motoren aan consumenten of voor andere doeleinden dan in deze spelregels genoemd.
 12. Motoroccasion B.V. geeft geen garanties voor het onbelemmerde en het ononderbroken gebruik van het Platform en garandeert niet dat het Platform vrij is van gebreken, virussen en andere fouten.
 13. Met betrekking tot het Platform heeft Motoroccasion B.V. slechts een faciliterende rol en rust op haar een inspanningsverplichting. Motoroccasion B.V. is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van de consument en/of de motordealer en geeft enkele garantie met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie van de consument en/of de motordealer.
 14. Iedere aansprakelijkheid van Motoroccasion B.V. met betrekking tot het gebruik van het Platform door de consument en/of de motordealer is, voor zover rechtens toegestaan, uitgesloten. Voor zover Motoroccasion B.V. wel aansprakelijk zou zijn, is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag van € 500.
 15. Motoroccasion B.V. heeft het recht de inhoud van het Platform en/of deze spelregels eenzijdig te wijzigen.
 16. Motoroccasion B.V. heeft het recht de toegang van een consument tot het Platform te weigeren en/of te blokkeren.
 17. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform berusten bij Motoroccasion B.V.
 18. Op het gebruik van het Platform en deze spelregels is Nederlands recht van toepassing.